REGULAMIN ZAWODÓW

LIGA BOULDEROWA

1. Organizatorzy:

Crux Boulder Hoża 51
Crux sp. z o.o.
ul. Hoża 51
00-681 Warszawa
NIP: 701-033-62-83

Centrum Wspinaczkowe Murall
TOP ZONE sp. z o.o. sp. k.
ul. Syta 104A lok. 6
02-987 Warszawa
NIP 951-236-69-67

Arena Wspinaczkowa Wgórę
DB&M INVESTMENTS Sp. z o.o.
Merliniego 2
02-511 Warszawa
NIP 521-36-28-618

Obiekto
Obiekto Jodłowski Owczarek spółka cywilna
ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa
03-842 Warszawa
NIP: 1132893225

Volt
VOLT Boulderownia
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa
NIP: 5213842180

2. Cel zawodów:

 • Popularyzacja i upowszechnianie wspinaczki
 • Współzawodnictwo i integracja środowiska wspinaczkowego

3. Uczestnictwo:

W zawodach WLB mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które:

 • Zapoznały się i akceptują treść niniejszego Regulaminu Zawodów
 • Zapoznały się i akceptują treść Regulaminu Obiektu Organizatora na którym
  rozgrywany jest dany etap rywalizacji
 • Uiściły opłatę startową

4. Terminarz i miejsce rozegrania zawodów:

Podane na stronie na facebooku Ligi Boulderowej
https://www.facebook.com/ligaboulderowa

5. Kategorie zawodników:

 • Zawody rozegrane zostaną w kategoriach kobiet i mężczyzn, bez dodatkowych podziałów na grupy
  wiekowe
 • Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkich chętnych, jednak przede wszystkim amatorów. W
  półfinale i finale nie mogą wziąć udziału:
  1. Instruktorzy wspinaczki.
  2. Mężczyźni – półfinaliści Pucharu Polski w kategorii: senior, młodzieżowiec, junior,
  junior młodszy, młodzik,
  3. Kobiety – finalistki Pucharu Polski: senior, młodzieżowiec, junior, junior młodszy, młodzik,
 • Osoby spełniające powyższe wymagania będą widoczne na liście klasyfikacji generalnej, ale nie będą
  rozpatrywane w rywalizacji o półfinał. Przy ich wyniku w klasyfikacji generalnej wprowadzone
  będzie oznaczenie „nieklasyfikowana/y”.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy uwzględnienia konkretnego
  zawodnika w rywalizacji, celem utrzymania towarzyskiego poziomu zawodów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretowania definicji słowa „Instruktor”.
 • Wszyscy mogą uczestniczyć w zawodach w formule niepunktowanej.
 • W sytuacjach spornych o dopuszczeniu konkretnego zawodnika lub zawodniczki do
  rywalizacji punktowanej zadecydują Organizatorzy.
 • Oprócz kryteriów formalnych, apelujemy do startujących o rozważenie (we własnym sumieniu) czy prezentują zawodniczy poziom – celem zawodów jest propagowanie wspinania wśród osób początkujących i średniozaawansowanych (nie zawodników).

6. Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • Zawody rozgrywane są w formule Flash
 • Punkty przyznawane są za Top i Zonę
 • Punktacja:
  – Zaliczenie Zony (utrzymanie chwytu oznaczonego jako Zona, lub wykonanie z niego ruchu): 1 pkt
  – Zaliczenie Top (utrzymanie chwytu oznaczonego jako Top w stablinej pozycji ciała): 3 punkty
  – Punkty za zonę i top, w obrębie jednego boulderu sumują się.
 • W każdej rundzie zawodnicy rywalizują na 35 ułożonych na potrzeby zawodów
  boulderach
 • W każdej rundzie zawodnicy mają określony przedział czasowy na rywalizację – 2,5 h
 • Zawodnicy sami wypełniają swoje karty startowe online
 • O wyniku poszczególnych rund decyduje suma zdobytych punktów (dopuszcza się
  przyznanie miejsc ex aequo)

6a. Półfinał:

Miejsce rozgrywania: Murall al. Krakowska.
Data: 24.02.24 r.
Eliminacje: Punkty w ramach klasyfikacji generealnej, pozwalajace na udział w półfinale można
zbierać do piątku, 23 lutego, włącznie.

Do Półfinału dostają się:

 • Zdobywcy Złotego Biletu – t.j. osoby, które w jednej z sześciu Rund WLB 23/24 zdobyły miejsce 1 – 5
 • w kategorii kobiecej lub męskiej (także ex aequo). Osoby te otrzymują automatyczny awans do
  półfinału, ich wynik będzie nadal widoczny w klasyfikacji generalnej z dopiskiem „półfinalista – złoty
  bilet”. Dla uniknięcia wątpliwości należy podkreślić, że osoby te, jako już zakwalifikowane do startu w
  półfinale poprzez kryterium „złotego biletu”, nie będą zabierać miejsc pozostałym rywalizującym o
  półfinał wg kryterium Top 30 Klasyfikacji Generalnej (punkt poniżej).
 • Top 30 Klasyfikacji Generalnej – t.j. osoby, które w klasyfikacji generalnej zdobyły miejsca 1 – 30 – w
  kategorii kobiecej lub męskiej (także ex aequo), po uprzednim usunięciu z listy klasyfikacji generalnej
  osób, które zdobyły zakwalifikowały się do startu w półfinale wg kryterium Złotego Biletu oraz osób,
  które w świetle kryteriów dopuszczenia do rywalizacji (pkt 5) nie są klasyfikowane.

Sposób rozgrywania Półfinału:
a) Półfinaliści będą rywalizować na 30 boulderach
b) Kobiety i mężczyźni startują oddzielnie w dwóch grupach trwających po 2,5h każda.
c) Liczy się wynik z 10 najtrudniejszych boulderów wybranych przez uczestnika (trudność ułożona wg.
liczby porządkowej)
d) Punktacja:
Bouldery w półfinale podzielone są na trzy grupy, z punktacją rosnącą wg. liczby porządkowej.
Dokładna punktacja topów i zon zawarta jest w poniższej tabeli:

e) W przypadku wyników eq aequo, brane są pod uwagę punkty zebrane podczas wszytskich Rund
WLB 23/24.
f) Punkty za zonę i top, w obrębie jednego boulderu nie sumują się.

6b. Finał:

Miejsce rozgrywania: Volt Boulderownia WWA
Data: 25.02.24 r.
 • Do Finału klasyfikuje się 6 mężczyzn i 6 kobiet.
 • Punkty zebrane podczas Rund będę miały decydujące znaczenie w przypadku wyników eq aequo.
 • Finał zawodów zostanie rozegrany wg zasad rywalizacji, które zostaną opublikowane niezależnie przed ostatnią rundą

7. Opłata startowa:

• Opłata startowa wynosi 100 zł brutto (110 zł brutto na 2 tygodnie przed daną rundą, 120 zł brutto na tydzień przed daną rundą).
• Opłatę rejestracyjną dokonuje się w czasie zapisów przez program competit (do
którego dokładne linki opublikujemy na facebooku WLB i stronach wydarzeń).
• Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej zawodnik dokonuje
wyboru daty, godziny startu i sposób płatności. Zobowiązany jest ponadto zapoznać
się i zaakceptować warunki Regulaminu.
• Dokonując płatności on-line zawodnik wykupuje prawo wstępu i startu w czasie
dokładnie oznaczonej grupy. W każdej z rund umowa zawierana jest z organizatorem
odpowiedniej rundy, tj. z Obiekto Owczarek Jodłowski spółka cywilna
• Uczestnik w fazie zapisów ma 24 h na dokonanie płatności przez płatności on-line.
• Udana transakcja gwarantuje miejsce w grupie, zawieszenie lub rezygnacja z
płatności oznacza zwolnienie zarezerwowanego miejsca po upływie 24h od
dokonania rezerwacji.
Opłata startowa i poprawne zapisanie się na zawody upoważnia do startu w zawodach i wejścia na obiekt.
• W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej na miejscu,
wynosi ona wtedy 120 zł.
• Ceną obowiązującą obie strony jest cena wskazana w systemie w momencie
rezerwacji jako cena zakupu biletu. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach
konsumenta z 30 maja 2014r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje w
odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi.
• Płatności online obsługuje serwis Przelewy24.pl, prowadzony przez firmę PayPro S.A.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87. Natychmiast po poprawnym
dokonaniu płatności nabywca otrzyma e-mail potwierdzający płatność.
• Reklamacje dotyczące płatności rozpatruje Obiekto Owczarek Jodłowski spółka cywilna
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia problemu na adres mailowy: info@obiekto.pl W przypadku płatności kartą zwroty środków następują na rachunek karty.
• Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia,
niedostarczenie potwierdzenia, niemożność dokonania zapłaty spowodowane
błędnym lub niedokładnym adresem e-mail podanym przez klienta, problemami z
siecią internet lub innymi okolicznościami, na które nie ma wpływu.

8. Nagrody:

Podane na stronie na facebooku Ligi Boulderowej
https://www.facebook.com/ligaboulderowa

9. Działalność medialna:

Organizatorzy WLB zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk i podobizn
zwycięzców na swojej stronie internetowej lub za pośrednictwem innych mediów do celów
informacyjnych. Przystępując do zawodów WLB uczestnik wyraża zgodę na swoje
zaangażowanie w działalność medialną lub inną działalność promocyjną dotyczącą cyklu
zawodów WLB.

10. Ryzyko startu:

 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.
 • Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia organizatorom
  oświadczenia od rodziców o zezwoleniu na start. Zezwolenie to traktowane jest jako
  zgoda na warunki niniejszego konkursu zawarte w Regulaminie.

11. Polityka prywatności

• Administratorami danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej „u.o.d.o.”,
podanych przez osobę, której dane dotyczą, są organizatorzy.
• Administratorzy danych osobowych przetwarzają dane osobowe na podstawie
u.o.d.o. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
• Administratorzy przetwarzają dane osobowe osoby, której dane dotyczą w celu
kontaktu z osobą wypełniającą formularz na stronie internetowej i przeprowadzenia
zawodów sportowych.
• Administratorzy przetwarzają następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia
usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
• imię i nazwisko
• miejscowość zamieszkania
• przynależność do klubu sportowego
• kraj zamieszkania
• data urodzenia
• płeć
• adres elektroniczny (e-mail).
• Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania,
uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych
jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorami danych.
• Podanie danych osobowych jest konieczne do celów rejestracji uczestnictwa w
zawodach.
• Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może
uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratorów.
• Administratorzy przetwarzają i zabezpieczają dane osobowe zgodnie z przepisami
u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o.
• Na potrzeby organizacji zawodów dla pozostałych uczestników zawodów będą
widoczne następujące dane: imię i nazwisko, płeć, miejscowość i klub.

12. Polityka Cookies

• Administratorzy stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca
2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 243)
wykorzystują pliki typu „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących
korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Administratorów pod
adresem warszawskaligaboulderowa.pl lub/i ligaboulderowa.pl (dalej „Serwis”).
• W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o
charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika i
służą do korzystania ze stron Serwisu. Celem wykorzystywania plików Cookies przez
Serwis jest:
a) przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji
Użytkownika;
b) utrzymanie sesji Użytkownika.
• Podczas odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co
najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.
Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie
rejestrowane na Serwerze.
• Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki
czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł
zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików
Cookies może tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby
zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje o ich
każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy
zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.
• Pliki Cookies są dostępne dla Administratora. Pliki Cookies zamieszczane w
urządzeniu końcowym mogą być wykorzystane również przez dostawcę usługi
Google Analitics i Google AdWords, zgodnie z jego polityką prywatności.
• Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym
w tym urządzeniu.
• Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej
dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu
końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę
przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w
urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do
informacji zawartych w tych plikach.
• Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach
można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

13. Zmiany w regulaminie:

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian treści Regulaminu
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji treści Regulaminu