REGULAMIN KONKURSU

KONKURS @TYMCZASEMWGORACH & @LIGA_BOULDEROWA - „Liga Boulderowa: Evol(V)lution”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Liga Boulderowa:
Evol(V)lution ” („Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, wyłaniania Zwycięzców, a także określa zasady
nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej "Regulamin").
2. Organizatorem Konkursu jest Oberalp Polska Sp. z o. o., z siedzibą 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58a,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000294001, posiadającą numer NIP: 676-235-82-17; REGON:120547470, kapitał zakładowy 200.000 PLN
(„Organizator”).
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Internet. Informacja o konkursie
pojawi się w serwisie Instagram, na profilu @tymczasemwgorach oraz @Liga_Boulderowa.
4. Czas trwania Konkursu: 13.10.2023 r. do 02.02.2024 r.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem
społecznościowym Instagram®, ani ich właścicielami czy administratorami. Serwis nie ponosi odpowiedzialności
za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być
kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego
Instagram®.
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik
zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
7. Konkurs ma na celu promocję i zachęcenie użytkowników do aktywności sportowej w obszarze wspinaczki,
uczestnictwa w zawodach Ligi Boulderowej oraz promocji marki Evolv.
8. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu
Konkursu.

§2 Uczestnicy oraz Zgłoszenia

1. Udział mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
a) są osobami fizycznymi, pełnoletnimi, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie
od 13 lat mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody opiekuna prawnego lub
przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy taka
zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
b) posiadają aktywne konto na w aplikacji Instagram,
c) prześlą odpowiedź na Post Konkursowy w ramach Zgłoszenia Konkursowego według wskazówek zawartych w
Regulaminie.
2. W ramach danego Konkursu Uczestnik może wysłać dowolną ilość Zgłoszeń Konkursowych.
3. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
4. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do
Zgłoszenia Konkursowego. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że Zgłoszenie
Konkursowe nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo
usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego.
5. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, przekazów
reklamowych, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń,
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia Konkursowe, które nie
spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Jury podczas wyłaniania Zwycięzców.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia Konkursowego.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z tym podmiotem na innej
podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3 Istota konkursu

1. Przedmiotem zadania konkursowego jest opublikowanie posta lub rolki za pomocą aplikacji
Instagram z komentarzem, który prezentuje jak ewolucjonowało wspinanie uczestnika oraz
warunkowo bycie zgłoszonym i opłaconym uczestnikiem Ligi Boulderowej w sezonie
2023/2024. Niezbędne jest oznaczenie na dodanym zgłoszeniu trzech kont:

1) @Tymczasemwgorach
2) @Liga_Boulderowa
3) @Evolv_worldwide

oraz użycie hasztagu #LBEVOLVLUTION („Zgłoszenie Konkursowe”).

2. Dostarczanie Zgłoszeń Konkursowych jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu.
3. Po zakończeniu konkursu spośród wszystkich Uczestników Jury wyłoni 1 zwycięzcę. („Zwycięzca”).
4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznanych Nagrodach w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia
konkursu poprzez komentarz opublikowany w aplikacji Instagram pod postem konkursowym.

5. Powiadomiony o wygranej Zwycięzca powinien odpowiedzieć organizatorowi wysyłając e-mail w terminie 7 dni
od zamieszczenia ogłoszenia o wynikach, podając imię i nazwisko, rozmiary wygranych nagród, adres dostawy
oraz numer telefonu dla kuriera. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie traktowany jako rezygnacja z Nagrody.
6. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem, zasadami uczciwej rywalizacji lub
dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

§4 Ocena zgłoszenia konkursowego i nagrody

1. Do wyłonienia Zwycięzców Konkursu Organizator powoła jury („Jury”).
2. Kryterium wyboru Laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania Zwycięzcom nagród jest wybór
najciekawszego ze wszystkich zgłoszeń.
3. Nagrodą w konkursie jest para butów wspinaczkowych Evolv Zenist Pro w wersji Low Volume lub
Medium Volume (w zależności od wyboru zwycięzcy) o wartości 949,99 PLN.
4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
5. Każdy nagrodzony Uczestnik może zdobyć tylko jeden zestaw.
6. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.

§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Oberalp Polska Sp. z o.
o., ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków z dopiskiem "Konkurs @TYMCZASEMWGORACH & @Liga_Boulderowa
– „Liga Boulderowa: Evol(v)lution”
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14
(czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator.
2. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres email polska@oberalp.com lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania
umowy, b) w celu wykonania obowiązków z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych
jest wykonanie obowiązku prawnego, jeżeli zostaniesz Zwycięzcą Konkursu,
c) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
4. Twoje dane osobowe zostaną przekazane: Instagram, dostawcom usług i systemów informatycznych oraz firmie
kurierskiej w przypadku Zwycięzcy Konkursu w celu wysyłki Nagrody.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres, w którym jesteś
uprawniony do złożenia reklamacji. W przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przez okresy
wymagane przez prawo podatkowe. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje mu również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie – bez podania danych osobowych zgłoszenie nie
zostanie przyjęte.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.instagram.com/tymczasemwgorach/
2. Regulamin obowiązuje od dnia 13.10.2023 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego
postanowienia, w odpowiednim zakresie, będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań
reklamacyjnych.